New Release

Miao Pillow II China • $325
-
Miao Pillow I China • $245
-
Miao Pillow III China • $285
-

1 piece left

Muong Pillow XIV Vietnam • $350
-

2 pieces left

Muong Pillow XII Vietnam • $360
-

2 pieces left

Muong Pillow XIII Vietnam • $355
-

2 pieces left

Kantha Pillow XII - Lumbar India • $225
-

3 pieces left

Blue Tiger Stripes Suzani Pillow Uzbekistan • $265
-

1 piece left

Bi Disc - Marble China • $325
-

1 piece left

Bi Disc - Nephrite China • $295
-

1 piece left

Silk Pink Floral Suzani - Sublime Framed Textile Uzbekistan • $13000
-

One of a kind

Mighty Pomegranate Suzani - Sublime Framed Textile Uzbekistan • $6900
-

One of a kind

Cerulean Tulip Suzani - Sublime Framed Textile Uzbekistan • $6750
-

One of a kind

Muong Pillow VI Vietnam • $285
-

1 piece left

Blue Pomegranate Suzani - Sublime Framed Textile Uzbekistan • $11600
-

One of a kind

Muong Pillow IX Vietnam • $220
-

1 piece left